Sunday, 20 March 2011

Today, 20.03.2011 @ AXDW

17:00 - Nadia Rapti & Teknio Kerasioti / Vasia Kont
18:00 - CorBo / Agaliou Konstantina / Empire

19:00 - Nikomia / jeAnS / Konstantinos Mitrovgenis
20:00 - New Designers Awards
Sophia Kokosalaki Special Contribution for Make A Wish
20:30 - Ourania_Kay
21:30 - Asel & Eleonora

No comments: